Privacy statement Alja Schoonmaak

Alja Schoonmaak, gevestigd op de Marco Polostraat 26 te (7825 VM) Emmen.

Alja Schoonmaak hecht groot belang aan het beschermen van persoonsgegevens van bezoekers van de Alja Schoonmaak Website (“gebruikers”). Dit privacy statement informeert gebruikers over de wijze waarop Alja Schoonmaak hun persoonsgegevens beschermt.

Verwerking persoonsgegevens
Alja Schoonmaak verwerkt persoonsgegevens van gebruikers die op de Alja Schoonmaak Website gegevens achterlaten zoals naam, adres en andere contactgegevens welke Alja Schoonmaak in staat stellen om een offerte voor het door de gebruiker gewenste schoonmaakwerkzaamheden op te stellen.


Beveiliging persoonsgegevens

Alja Schoonmaak neemt passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons-) gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Alja Schoonmaak zal zorgvuldig met de persoonsgegevens van gebruikers omgaan. Persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld.
Alja Schoonmaak draagt er zorg voor dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie.


Rechten van betrokkenen

Gebruikers hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien. Indien de gegevens onjuistheden bevatten, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd zijn met een wettelijk voorschrift, dan kan de gebruiker op ieder moment en kosteloos een verzoek bij Alja Schoonmaak indienen om deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen.


Bewaartermijnen

Alja Schoonmaak bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.


Wijziging van dit privacy statement

Wijziging van dit privacy statement wordt bekend gemaakt op de website van Alja Schoonmaak.


Contact

Indien u vragen heeft, uw persoonsgegevens wilt inzien, een verzoek tot correctie wil indienen, dan wel een klacht wilt indienen, dan kunt u een email sturen naar info@aljaschoonmaak.nl.